Menu / szukaj

Oświadczenie

W związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji zawartych w tekście „Refleksje Społeczne”, których celem jest szkalowanie i zdyskredytowanie Burmistrza  i pracowników Urzędu Gminy i Miasta Błaszki w oczach społeczeństwa.
oświadczam, że:
Nie jest prawdą, że podpisana w dniu 12 grudnia 2014 roku  decyzja na lokalizację kabla, była decyzją celu publicznego. Była to decyzja zezwalająca na lokalizację kabla tylko i wyłącznie w pasie dróg gminnych. Decyzja ta nie wymagała konsultacji społecznych i wydana została na podstawie dokumentacji przygotowanej w poprzedniej kadencji, a termin jej podpisania wynikał z kodeksu postępowania administracyjnego. Doradca Jacek Walczak nie wywierał nacisku na Burmistrza i nie namawiał na podpisanie przedmiotowej decyzji, gdyż nie był o niej w ogóle poinformowany. Decyzja celu publicznego  na budowę przesyłowej linii energetycznej kablowej średniego napięcia SN-12/20 kv wraz ze światłowodem z elektrowni wiatrowych zlokalizowanych na terenie gminy Warta do projektowanego GPZ w miejscowości Borysławie została wydana w dniu 7 kwietnia 2015 roku a nie 12 grudnia 2014 roku. Mieszkańcy wszystkich miejscowości przez które planowany jest przebieg kabla na każdym etapie postępowania byli informowani poprzez obwieszczenia publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego Urzędu i wszystkich sołectw przez które planowany jest przebieg kabla. Nikt nie złożył żadnych zastrzeżeń w przewidzianych ustawowo terminach.
Nie jest prawdą, że kabel w pasie dróg gminnych uniemożliwi zabudowę służącą gospodarstwom rolnym. Na drogach gminnych i w pasie drogowym bez względu na to czy umieszczone są tam media czy nie, nie ma możliwości jakiejkolwiek zabudowy. Pas drogowy to nie tylko droga.
Nie jest naukowo uwodnione, że przedmiotowy kabel w pasie drogowym stwarza jakiekolwiek bezpośrednie zagrożenia chorobowe dla mieszkańców.
Nie jest prawdą, że Pan Jacek Walczak wycenił  przebieg kabla przez działki gminne na kwotę 9 tys. zł. Kwotę taką zaproponowała firma FW Warta spółka z o.o.. Jest to zwykłe pomówienie i bezpodstawne oskarżenie.
Nie jest prawdą, że na wniosek radnego Michała Kołodziejczaka została powołana „komisja przetargowa”, na której uzyskano cenę za przebieg kabla. Komisja przetargowa nie zajmowała się sprawą przedmiotowej inwestycji. Propozycję kwotę 300 tys. złotych  złożył radny Aleksy Pietrzak-członek komisji rewizyjnej. Po zasięgnięciu opinii komisji rewizyjnej  Burmistrz i Sekretarz wynegocjowali  od inwestora kwotę 369 tys. zł.
Nie jest prawdziwy zarzut o formalnej bezczynności Burmistrza. Nie toczy się wobec niego żadne postępowanie administracyjne o bezczynność.
Nie jest prawdą, że Pan Jacek Walczak jest członkiem Platformy Obywatelskiej.
Nie jest prawdą, że budynek po starej mleczarni został zburzony za kwotę 250 tys. złotych. Na ten cel wydano 56 580 zł.
Nie prawdziwe i zafałszowane są informacje o olbrzymich wydatkach na promocję gminy.
Nie jest prawdą, że tutejszy Urząd uniemożliwia uzyskanie informacji o gminnych inwestycjach.  Rejestry zawieranych umów są jawne i ogólnodostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. Każdorazowo strona postępowania ma możliwość zapoznania się z dokumentacją w Urzędzie. Ponadto budowa Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie sołectwa Chabierów nie jest i nigdy nie była inwestycją gminną. Jest to inwestycja prywatnego inwestora na prywatnych gruntach.
Burmistrz narzucił  opłatę  3000 zł  miesięcznie Szkole Podstawowej w Jasionnej  jednak umowa podpisana z organem prowadzącym szkołę zakłada, że czynsz może zostać przeznaczony na pokrycie kosztów prac remontowych wykonywanych przez najemcę. Nie jest prawdą, że tutejszy Urząd ignoruje i nie odpowiada na pisma.
W odniesieniu m.in. do nieprawdziwych informacji zawartych w tym artykule, w dniu 23 listopada 2015 roku złożyłem zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Sieradzu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez autorkę przedmiotowego tekstu polegającego na znieważeniu funkcjonariusza publicznego w osobie Sekretarza Gminy i Miasta Błaszki Jacka Walczaka podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych tj. o czyn z art 226 § 1 Kodeksu Karnego.

Karol Rajewski