Menu / szukaj

BURMISTRZ „LEPSZY” OD ZASTĘPCY

29 października 2014 roku, interweniowałem u Burmistrza w sprawie Pani Danuty Bączyńskiej, której władze naszej gminy nagle wszczęły postępowanie administracyjne, celem odebrania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w Sklepie Spożywczo-Przemysłowym w Suliszewicach.
Pani Danuta Bączyńska dokonała opłaty za zezwolenia w dniu 29 września 2014 roku. Zgodnie z art. 111 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu, opłata jest wnoszona na rachunek Gminy w równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku.  Pan Krzysztof Stępiński uznał, że opłata została dokonana z uchybieniem ustawowemu terminowi, a tym samym winna być wydana decyzja stwierdzająca wygaśnięcie zezwolenia. Moja interwencja przyniosła dziwny skutek. Tym razem sam Pan Burmistrz znalazł czas i wydał decyzję o umorzeniu postępowania. Problem w tym, że chyba nie ma czasu na rzetelne wykonywanie swoich obowiązków, skoro w uzasadnieniu pisze, że wpłata została dokonana 29 października 2014 roku ( czyli prawie miesiąc po terminie) i umarza postępowanie. Pragnę zauważyć, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi okoliczność nieterminowego uregulowania opłaty, o której mowa w art. 111 ust. 1 w zw. z art. 111 ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia.
Jednym słowem cyrk na kółkach. Zastępca Burmistrza wszczyna postępowanie, choć wpłata została dokonana przed terminem 30 września czyli 29 września 2014 roku, a jego szef Burmistrz umarza postępowanie choć  ponoć ustalił, że wpłaty dokonano dopiero 29 października 2014 roku. Gdyby tak było jak ustalił Pan Burmistrz, to tym razem on naruszyłby prawo umarzając postępowanie. Powyższy przykład jasno pokazuje jak działa Urząd Gminy i Miasta Błaszki i jakie decyzje wydaje. Proponuję naszej kochanej władzy, żeby zajęła się pracą a nie pisaniem listów i przeglądaniem profili internetowych, bo takie wysokie wynagrodzenia zobowiązują m.in. do przestrzegania przepisów prawa.
Przypomnę,że Pani Danuta Bączyńska naraziła się naszej władzy bo jest  koordynatorką i inicjatorem protestów społecznych przeciw budowie elektrowni wiatrowych i kolei dużych prędkości, a teraz popiera moją kandydaturę na Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki.

Decyzja Burmistrza o umorzeniu postępowania administracyjnego
Decyzja Burmistrza o umorzeniu postępowania administracyjnego

Karol Rajewski