Menu / szukaj

Żądamy apteki całodobowej w Gminie Błaszki

O INICJATYWIE

Inicjatywa społeczna „ŻĄDAMY APTEKI CAŁODOBOWEJ W GMINIE BŁASZKI” ma na celu uświadomienie Zarządu i radnych Powiatu Sieradzkiego, że również na terenie Gminy i Miasta Błaszki rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy.
Obecnie dostępność usług farmaceutycznych w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy zapewnia jedynie odległy Sieradz. Ale w świetle obowiązującego prawa wcale tak być nie musi.
Stosownie do art. 94 ust. 1 Prawa farmaceutycznego: rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego (ust.2 art.94).
Z brzmienia powyższych przepisów wynika, że ustawodawca rozróżnił rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w zwykłych warunkach oraz w sytuacjach nadzwyczajnych. Do ustalania zwykłego rozkładu czasu pracy ustawodawca nakazuje radzie powiatu wziąć pod uwagę potrzeby ludności, tak by możliwe było zaspokojenie oczekiwań społeczności lokalnej. Z kolei do ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w tym drugim przypadku, najistotniejsze kryterium stanowi zapewnienie dostępności świadczeń farmaceutycznych. Przy ustalaniu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w porze nocnej i dni wolne od pracy nie sposób uwzględniać potrzeb ludności, gdyż nie można przewidzieć prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzeń zagrażających zdrowiu lub życiu człowieka. W tym wypadku chodzi o ustalenie takiego rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, który będzie stwarzał możliwość jak najlepszego i NAJSZYBSZEGO skorzystania z niezbędnej pomocy wówczas, gdy nie obowiązuje powszedni czas pracy aptek, a zaistnieje nadzwyczajna, trudna do przewidzenia potrzeba podania leku.
Reasumując skoro Rada Powiatu Sieradzkiego ustala rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sieradzkiego, to powinna w ramach zapewnienia ludności z tego terenu dostępności do aptek, uwzględnić lokalizację tych aptek na całym terenie powiatu a nie tylko w Sieradzu. Nasza gmina, która ma ponad 15 tys. osób położona jest ponad 20 km od aptek zapewniających całodobową dostępność dla mieszkańców powiatu. W związku z tym obecny stan rzeczy wydaje się naruszać art. 94 ustawy Prawo farmaceutyczne.

MOJE DZIAŁANIA

Skierowanie interpelacji do Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki- Pana Piotra Świderskiego

Odpowiedź Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki- Pana Piotra Świderskiego

Skierowanie wniosku do Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki- Pana Piotra Świderskiego

Odpowiedź Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki-Pana Piotra Świderskiego

5 grudnia 2013 r. skierowałem wniosek do Wojewody Łódzkiego o sprawdzenie legalności w trybie nadzoru wojewody  uchwały Nr XXXVIII/276/2013 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu powiatu sieradzkiego na rok 2014 , gdyż w mojej ocenie przedmiotowa uchwała w istotny sposób naruszała prawo, a w szczególności art. 94 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o prawie farmaceutycznym, gdyż nie spełnia ustawowego zapewnienia mieszkańcom powiatu sieradzkiego dostępności świadczeń i nie jest dostosowana do ich realnych potrzeb

16 grudnia 2013 r. Wojewoda Łódzki wszczęła postępowanie w celu sprawdzenia legalności przedmiotowej uchwały

2 stycznia 2014 r. Wojewoda Łódzki unieważniła uchwałę zarzucając jej istotne naruszenie prawa

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

<a href="http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/449FDF5A9C">III SA/Łd 187/14 – Wyrok WSA w Łodzi</a>
III SA/Łd 187/14 – Wyrok WSA w Łodzi

 

INICJATYWA W MEDIACH

Tygodnik Nad Wartą – 17 stycznia 2014 r.
Tygodnik Nad Wartą – 17 stycznia 2014 r.

 

Spór o apteki- Regionalny Portal Informacyjny sieradz.com.pl -8 luty 2014 r.
Spór o apteki- Regionalny Portal Informacyjny sieradz.com.pl -8 luty 2014 r.
Tygodnik Nad Wartą- 6 czerwca 2014 roku
Tygodnik Nad Wartą- 6 czerwca 2014 roku